Parhaan työmenetelmän kehittäminen ja opin jakaminen / Julkaistu


Suomalaisen työn tuottavuuden kehitysuutisia lukiessa huomaa että parhaiden työmenetelmien eli Best Practise -työmenetelmien kehittäminen on erittäin ajankohtainen aihe.

Työn tuottavuus on suunnilleen samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten (Tilastokeskus, ETLA). USA:an verrattuna yksityissektorin työn tuottavuus on jäänyt viimeiset yli 10 vuotta koko ajan enemmän ja enemmän jälkeen. Trendikäyrät ovat järkyttävän suuntaisia.

Tuottavuuden parantaminen tarkoittaa sitä, että samalla työmäärällä saadaan enemmän ja parempaa aikaan.

Parhaita työmenetelmiä ja ratkaisuja kehittämällä parannetaan tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä. Samalla helpotetaan myös ammattitaitoisen työvoiman pulaa.

Tieteellistä työntutkimusta ja systemaattista kehittämistä on tehty maailmalla jo yli sata vuotta. Elokuvakameroita saatiin 1800 luvun lopulta alkaen ja aika pian nämäkin olivat kehittäjien apuna. Valtavia tuottavuus-, laatu- ja muita parannuksia on saatu aikaan.

Nykyaikaiset visuaaliset ja automaattisia ominaisuuksia sisältävät kehittäjän työkalut / ohjelmat nopeuttavat kehittämistä ja oppimista. Johdon ja kehittäjien olisi tärkeää tuntea näiden mahdollisuuksia.

Suuri merkitys on myös työkalujen käyttöprosessilla. Oikea käyttötapa parantaa tuloksia ja samalla se tarjoaa uusia osallistavia ja monella tavalla motivoivia työtehtäviä sekä kehittäjille että osallistujille.

.

ALEMPANA ESITELLÄÄN ESIMERKKI PARHAAN TYÖMENETELMÄN KEHITTÄMISESTÄ AVIX OHJELMAN JA VIDEOIDEN AVULLA.

.

.

AVIX OHJELMA YHDISTÄÄ VIDEOANALYYSIN, KEHITTÄJÄN TYÖKALUT JA TYÖOHJEET

AVIX OHJELMAN KÄYTTÖ ETENEE SEURAAVASTI: Tekeminen videoidaan, jonka jälkeen työt pilkotaan ohjelman ja videoiden avulla työvaiheisiin*. Tämän jälkeen nähdään lähtötilanteen tiedot visuaalisesti. Lähtötietojen avulla suunnitellaan paras työmenetelmä ja muitakin ratkaisuja. Vaikutus lähtötilanteeseen verrattuna nähdään. Työohjeet saadaan automaattisesti suunnitelman datasta. Lisäksi tarvitaan perehdytystä, tulosten seurantaa ja tarvittaessa kertausta.

*Jos tekemistä ei voi videoida, niin alkuvaiheistuksen voi tehdä valokuvien, cad-kuvien ja osaluettelotietojen avulla tai ilman visualisointeja. Näihin suunnitelmiin voi lisätä videoita myöhemmin.

REFERENSSIT: Sadat pienet ja isot yritykset Suomessa, Ruotsissa, monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa käyttävät AVIX työkaluja työmenetelmien ja prosessien analysointiin, parantamiseen, standardointiin, työohjeisiin, perehdyttämiseen ja työn opastukseen. Käyttäjiä on monilla toimialoilla, yksityisellä ja julkisella sektorilla.

TULOKSET ovat erinomaisia mm. tuottavuuden paraneminen, nopea oppiminen, laatu ja työhyvinvointi.

Ensimmäiset tulokset saadaan usein helpoilla, nopeilla ja edullisilla keinoilla, kun parannusratkaisuja suunnitellaan visuaalisen data-analyysin avulla.

Lähtötilanteen visualisointi auttaa ihmisiä ymmärtämään tosiasiat samalla tavalla ja löytämään fiksuja työn tekemistä helpottavia ratkaisuja.

Fiksu tekotapa tarkoittaa sitä, että työ on helpompi tehdä ja samassa ajassa saadaan enemmän haluttua laatua aikaan. “Work smart, not harder”.

.

ESIMERKKI PARHAAN TYÖMENETELMÄN KEHITTÄMISESTÄ JA OPIN JAKAMISESTA AVIX OHJELMAN AVULLA

1 SUUNNITELLAAN VIDEOINTI JA INFORMOIDAAN KUVAUSKOHTEET

2 VIDEOIDEN KUVAAMINEN

3 AVIX OHJELMAN JA VIDEOIDEN AVULLA TEKEMINEN PILKOTAAN VAIHEISIIN.

Samalla havainnot ideoista ja ongelmista lisätään vaiheisiin.

TEKEMINEN PILKOTAAN TYÖVAIHEISIIN
MUISTIINPANOT, IDEAT JA ONGELMAT VAIHEIDEN TIEDOISSA

3 KEHITYSPALAVERI

Valmistelija esittelee AVIX ohjelman avulla visuaaliset lähtötiedot ja tosiasiat, fokusoi tärkeät asiat, vetää palaverin keskustelun ja pitää huolen siitä että konkreettiset jatkotoimenpiteet sovitaan.

KEHITYSPALAVERI ON MAHDOLLISUUS YHTEISTYÖN JA MONIPUOLISEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISEEN, ESIM. KEHITTÄJÄT JA TYÖNTEKIJÄT, TUOTANTO JA TUOTEKEHITYS, TUOTANTO JA ALIHANKKIJAT.

.

4 AVIX OHJELMAN JA LÄHTÖTIETOJEN AVULLA SUUNNITELLAAN PARAS TYÖMENETELMÄ

Alkuvaiheistuksen avulla voidaan suunnitella monenlaisia parannuksia.

Poistetaan työn tekemistä vaikeuttavia asioita, ongelmia ja odottamista.

Parannetaan työohjeita, tiedon kulkua, työmenetelmiä, ergonomiaa, työvälineitä, työympäristön ratkaisuja, tuotteen valmistusystävällisyyttä jne.

Parannusten vaikutus voidaan arvioida ja tulos nähdään selvästi*. Uusi tavoite saadaan visuaalisesti, ymmärrettävästi ja luotettavasti esiin.

*Myös vaihtoehtojen vertailu toimii hyvin.

ENNEN – JÄLKEEN VAIKUTUS NÄHDÄÄN
ENNEN – JÄLKEEN VAIKUTUS NÄHDÄÄN.
ESIM. HUKAN POISTON VAIKUTUS NÄHDÄÄN AIKAPALKIN LYHENTYESSÄ
.

5 AVIX OHJELMASTA SAADAAN AUTOMAATTISESTI TYÖOHJEET, VISUAALINEN TARKISTUSLISTA JA DIGITAALINEN TYÖOHJE / VIDEOTYÖOHJE.

Ensimmäinen visuaalinen työohjeversio saadaan heti alkuvaiheistuksen jälkeen. Työohje voidaan tallettaa (pdf ym.) ja tulostaa. Samoin se voidaan julkaista digitaaliseksi työohjeeksi AVIX Shop Floor Viewer järjestelmään, jossa myös videot toimivat. Katselu toimii kiinteillä ja mobiilinäytöillä.

Ohjeen tietoja voi täydentää ja editoida myöhemmin helposti ja nopeasti. Työn vaiheistustapaa, tietoja ja visualisointeja voidaan muuttaa, ohjetekstejä ja kuvia voidaan lisätä, jokin kohta voidaan videoida uudestaan jne.

VIHJE: Jos tarvitaan työohjeiden erilaisia versioita esim. tuoteperheen erilaisia tuotemalleja ja konfiguraatioita varten, tai prosessin muuttuvia / varioituvia asioita varten, niin AVIXissa on tehokkaat työkalut näihinkin tarpeisiin.

Ryhmätyö-, solu- tai linjakohteissa ohjeet saadaan AVIX datasta kaikille työntekijöille.


OHJEIDEN TEKO JA MUUTTAMINEN ON NOPEAA.
OHJEET SAADAAN AUTOMAATTISESTI AVIX SUUNNITELMAN DATASTA.
OHJEEN VIDEOT JA KUVAT VOI KATSELLA MYÖS ISOLLA KUVALLA
AVIX METHOD TYÖOHJEEN TARKISTUSLISTA / CHECK-LISTA -MALLI (PDF, EXCEL, YM.). KÄYTTÄJÄ VOI VALITA MITÄ DATAA NÄYTETÄÄN.

KAIKISSA OHJEISSA OVAT MYÖS ASIAKASKOHTAISET MALLIT MAHDOLLISIA OPTIOITA.

6 TESTATAAN PARANNETTU SUUNNITELMA JA TYÖMENETELMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ.

Tekemällä oppii ja havaitaan lisää parannusmahdollisuuksia. Kaikkea ei voi suunnitella etukäteen.

Nopeasti ja automaattisesti saatavat työohjeet auttavat oppimaan ja noudattamaan suunniteltuja työmenetelmiä, tekojärjestystä jne.

PARANNUSTEN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI NOPEUTUU. HYVÄT HELPOT PARANNUKSET KANNATTAA TOTEUTTAA ENSIN JA HETI.

Nopea parantaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että parannus on tehty tai kokeilussa esimerkiksi viikon sisällä.

.

7 KEHITYSPALAVERI (tarpeen mukaan)  

Testin kokemusten avulla voidaan tarvittaessa päivittää AVIX suunnitelma ja saadaan työohjeen uusi versio. YHTEISTYÖ, PARANTAMINEN JA OPPIMINEN JATKUVAT.

.

8 STANDARDOIDAAN JA PEREHDYTETÄÄN MENETELMÄ. TYÖOHJEET OVAT APUNA.

Visuaaliset tarkistuslistat ja videotyöohjeet nopeuttavat oppimista ja helpottavat työnopastajien työtä. Tekemisen vakiointi ja vakiinnuttaminen nopeutuvat.

Parhaan työmenetelmän standardointi eli vakiointi tarkoittaa sitä, että tekeminen on turvallista ja saadaan haluttua laatua halutussa ajassa. Laatuvaatimuksille määritellään ala- ja ylärajat. Haitallinen laatu- ja aikavaihtelu halutaan poistaa.

Standardointi ei tarkoita sitä, että jatkuvaa parantamista ei tehdä. Päin vastoin standardointi antaa järkevän lähtötason ja perustan seuraavalle kehitysaskeleelle. Parantamisen tulee olla aktiivista.

.

9 KÄYTETÄÄN UUTTA MENETELMÄÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Edetään oppimisessa ja tulokset paranevat.

.

10 SEURATAAN OPPIMISTA JA TULOKSIA SEKÄ JAETAAN OPPIA

Systemaattinen seuranta, tavoite ja mittarit tarvitaan.

SEURANNASSA MM. OSAAMISTASO (verrattuna mallisuoritukseen / standardiin / parhaaseen menetelmään), TUOTANTOMÄÄRÄ, TOIMITUSVARMUUS, TUOTTAVUUS, TUOTANNON LÄPIMENOAIKA, LAATU, TURVALLISUUS, KONEIDEN KÄYTETTÄVYYS JA KÄYTTÖASTE, OEE, TALOUDELLISET MITTARIT, TULOSPALKKIOT jne.

AVIX ohjelman avulla saadaan luotettava visuaalinen tieto mitä tuloksia on saatu aikaan verrattuna lähtötilanteeseen. Tulosten esittely helpottuu ja esimerkiksi erilaisten investointien takaisinmaksuaika voidaan laskea.

HUOM. PALAUTE JA SAAVUTUSTEN HUOMIOINTI ON TÄRKEÄÄ.

Hyvät työohjeet helpottavat OPIN JAKOA omassa organisaatiossa ja tarvittaessa laajemminkin.

.

TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA

AVIX ohjelmaa käytetään kehittämiseen ja työohjeisiin. Se ei ole videovalvontajärjestelmä.

Videointi kannattaa suunnitella etukäteen siten että halutut asiat saadaan mukaan halutulla näkyvyydellä.

Myös turvallisuusasiat tulee huomioida etukäteen sekä kuvauskohteen että kuvaajan kannalta, ei esim. häiritä kuvauskohdetta, ei pudota rappusissa tai jäädä trukin alle, jne.

Suositus kamera-asetukseen: mp4 H.264 1080p (tai 720p) 30 fps 16:9

AVIX hyödyntää videoita älykkäällä nopealla tavalla ja minimoi videoeditoinnin tarpeen. Esim. videoiden pilkkomisen erillisiin työvaihekohtaisiin tiedostoihin vältetään.

Videot voi kuvata yhdellä tai monella kameralla yhteen tai moneen tiedostoon. Monenlaisia kameroita voi käyttää.

Kuvauskohteena voi olla yhden henkilön tai ryhmän tekemä työ, ihminen-kone yhdistelmä, robottisolu, kokoonpanolinja (myös mixed-model joustavat linjat) tai automaattinen prosessi.

TYÖVAIHEIDEN VISUALISOINNISSA voidaan käyttää videon lisäksi ja sijasta myös valokuvia, esim. lähikuvia, cad-kuvia ja liitedokumentteja pdf, excel jne.

VIHJE: AVIX ohjelmaa voi käyttää uuden tuotteen työmenetelmän kehittämiseen cad-vaiheesta alkaen cad-visualisointien, osaluetteloiden, standardi- ja arvioaikojen avulla. Videoita voi lisätä myöhemmin.

TIETOTURVA: Videot, kuvat ja data ovat käyttäjän omassa järjestelmässä / käyttäjän määrittelemässä arkistossa.

AVIX on helppo oppia ja koulutus on menetelmien parantamisen ja työohjeiden tarpeissa tavallisesti vain 1-2 päivää .

Ohjelman käyttäjä voi olla menetelmäkehitystä tai työohjeita tekevä henkilö. Käyttäjä voi olla tuotanto- tai kehitysinsinööri, työntutkija, työnjohtaja, tiimivetäjä, projektihenkilö, koulutettu työntekijä tai esimerkiksi opinnäytetyön tekijä. Myös tuotantojohtaja yhdessä työntekijätiimin kanssa on ollut pienessä yrityksessä toimiva yhdistelmä.

AVIX ohjelman visuaalisuus tarjoaa monessa kohdassa uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Osallistujien oppiminen alkaa jo aikaisessa vaiheessa ja samalla saadaan monipuolinen ammattitaito mukaan kehittämiseen.

YHDESSÄ KEHITETTY TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ PARHAITEN.

Osallistuminen mahdollistaa vaikuttamisen oman työn kehittämiseen, parannusten toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla työn sisällön merkityksellisyys paranee.

MONET ASIAT PARANTAVAT OSALLISTUJIEN MOTIVAATIOTA.

.

AVIX OHJELMAPERHE on modulaarinen, työkaluja ja lisenssityyppejä on sekä pieniin että isoihin tarpeisiin. Hinnat ovat edullisia ja takaisinmaksuaika on erittäin nopea.

.

Autan mielelläni kysymyksissä.

Lisätiedot, myynti ja koulutus: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263

Ystävällisin terveisin Samuli Vuorinen Cimteam Oy